Financieel resultaat 2019

De jaarrekening 2019 sluit met een nadelig saldo van € 49.000.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil Begroting

Begrotingsboek

Na wijzigingen

(Na wijz.) - Realisatie

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

30.980

31.450

31.745

295

Openbare orde en veiligheid

-2.143

-2.094

-2.100

-7

Beheer openbare ruimte

-5.233

-5.070

-4.955

115

Economische zaken

-178

-131

664

795

Onderwijs en vrije tijd

-4.756

-5.830

-5.719

111

Inkomensondersteuning

-1.665

-2.247

-2.555

-308

Sociaal domein

-17.887

-18.938

-19.871

-933

Duurzaamheid en milieu

-247

-481

-450

31

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-1.064

-1.246

771

2.017

Saldo van baten en lasten

-2.193

-4.586

-2.468

2.118

Stortingen in reserves

-20

-126

-3.396

-3.270

Onttrekkingen aan reserves

1.980

4.141

5.816

1.674

Resultaat

-233

-571

-49

522