Samenstelling van het bestuur

De gemeenteraad heeft in de gemeente Dalfsen 21 leden. Het college bestaat uit de burgemeester, mevrouw E. van Lente en drie wethouders, de heer R.W.J. van Leeuwen, de heer A. Schuurman en de heer J.W. Uitslag. De gemeentesecretaris/algemeen directeur, de heer J.H.J. Berends is bij de vergaderingen van B&W aanwezig als secretaris en adviseur.

Het college vergadert iedere week op dinsdag. Ieder lid van B&W is verantwoordelijk voor een aantal specifieke beleidsterreinen (portefeuilles) van de gemeente.

Portefeuilleverdeling college van B&W

Burgemeester drs. E. van Lente
Kabinet en representatie, Dienstverlening, Algemene bestuurlijke aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Rampenbestrijding, Bestuurszaken en communicatie, Privaatrechtelijke en juridische zaken, Personeel en organisatie, Strategische beleidsvorming, Burgerzaken, Internationale aangelegenheden.
Intergemeentelijke samenwerking, Bestuurlijke vernieuwing, Facilitaire zaken, Informatievoorziening en automatisering, Project Waterfront (in samenwerking met wethouder Van Leeuwen).

Wethouder/locoburgemeester drs. R.W.J. van Leeuwen
Financiën, Planning en control, Werkgelegenheid en participatie, Waterbeleid en Waterschap, Klimaatadaptatie, Onderhoud en beheer openbare ruimte (groen en grijs), Grondexploitaties, Bedrijventerreinen, Structuurvisies, Energiebedrijven, Werkvoorzieningschappen (Larcom), Verkeer en vervoer, Project Waterfront (coördinerend; in samenwerking met burgemeester Erica van Lente), Project centrumplan Lemelerveld.

Wethouder A. Schuurman
Economische zaken, Agrarische zaken en plattelandsvernieuwing, Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen, Milieu en duurzaamheid, Afvalbeleid, Integrale handhaving, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Monumenten, Archeologie en Centrumplan/Centrumvisie Dalfsen.

Wethouder drs. J.W. Uitslag
Welzijn, Jeugd(hulp), Gehandicaptenbeleid, WMO, Sport, Sportaccommodaties (beheer), Cultuur, Maatschappelijk werk, Volksgezondheid, Recreatie en toerisme, Onderwijs en educatie, Coördinatie beleid kernen, Project Ruimte voor de Vecht.

Samenstelling gemeenteraad
De gemeenteraad van Dalfsen heeft de volgende zetelverdeling:

Zetelverdeling

2018-2022

Gemeentebelangen

9

CDA

5

ChristenUnie

3

Partij van de Arbeid

2

D66

1

VVD

1

Totaal

21

Griffier
J. Leegwater

Gemeentebelangen
J.G.J. Ramaker, J.G. Ellenbroek, I.G.J. Haarman,  G.M.M. Jutten, H.G. Kappert, H.A.J. Kleine Koerkamp, J.W. van Lenthe, H. W. Pessink en J.B. Upper.

CDA
A.J. Ramerman, W. Massier, E. Ruitenberg, R.H. Kouwen en J. Schiphorst-Kijk in de Vegte.

Christen Unie
L.M. Nijkamp, H. Lassche-Visscher en M.V. Veldman.

PvdA
L. Broere en J.J.A. Eilert-Helbrink.

D66
B.H.M. Schrijver.

VVD
G.J. Veldhuis.