Leeswijzer

In deze leeswijzer beschrijven wij voor u de opbouw van de jaarrekening 2019.

Hoofdstuk 1:    
De bestuurlijke samenvatting. Hierin wordt op hoofdlijnen het resultaat over 2019 verklaard en de beleidsmatige verantwoording gegeven.

Hoofdstuk 2:   
Per programma wordt aangegeven welke prestaties we hebben gerealiseerd en welke niet.
Wanneer er nog acties uit voorgaande jaren open stonden dan wordt hier een update over gegeven.

Net als in de 1ste en 2de bestuursrapportage maken we ook bij de jaarrekening gebruik van het stoplichtmodel.

prestatie is volledig gerealiseerd. Deze prestaties worden niet nader toegelicht

prestatie is niet of gedeeltelijk gerealiseerd. Deze prestaties zijn voorzien van een toelichting.

Aangezien het hier over de finale beoordeling van de realisatie van prestaties over 2019 gaat, is oranje komen te vervallen. Voor een prestatie die in enkele jaren gerealiseerd wordt, komt het voor dat deze nog niet is afgerond, maar voor het jaar 2019 wel gerealiseerd (dus groen) is.

Onder het kopje ‘Wat heeft het gekost?’ wordt een tabel gepresenteerd met de financiële resultaten over het jaar 2019. In hoofdstuk 5 geven we een uitgebreide verschillenanalyse per programma vergezeld door verschillende financiële tabellen en grafieken. In programma 1 is een centrale toelichting op de salariskosten opgenomen waardoor niet alle analyses op totalen aansluiten. Doordat we werken met afrondingen op 1.000-tallen kunnen zich geringe afrondingsverschillen voordoen.

Per programma zijn ook de verplichte kengetallen opgenomen. Hierbij zijn de meest recente gegevens opgenomen die via www.Waarstaatjegemeente.nl worden gepubliceerd.

Hoofdstuk 3:   
In hoofdstuk 3 is, naast de voorgeschreven paragrafen in het ‘Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies’ (BBV), ook de paragraaf duurzaamheid opgenomen. De paragrafen bevatten een dwarsdoorsnede door alle programma's van het jaarverslag, waarbij wordt ingegaan op de relevante beleids- en beheeraspecten. Er wordt aangesloten bij de opzet van de paragrafen in de programmabegroting 2019 - 2022.

Hoofdstuk 4:    
Dit hoofdstuk bevat de balans en een toelichting hierop inclusief reserves en voorzieningen.

Hoofdstuk 5:
In dit hoofdstuk vindt u onder meer het overzicht baten en lasten, verschillenanalyses per programma, incidentele baten en lasten, overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld, onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen. Dit alles, waar nodig, aangevuld met een toelichting.
Daarnaast zijn hier de verplichte onderdelen Wet normering topinkomens, Single information Single audit (SiSa)verantwoording, Investeren met Gemeenten en het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld opgenomen.

Vanaf hoofdstuk 4 begint de jaarrekening. Dit is het onderdeel waarop de accountant toetst. De controleverklaring van de accountant wordt u separaat toegezonden.

Conform het BBV vindt een vergelijking plaats tussen de begroting en de jaarrekening.
Het verschil tussen beide wordt voor een beter inzicht ingedeeld naar de volgende componenten:

  • het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten;
  • reservemutaties;
  • gerealiseerd resultaat.

Op basis van deze vergelijking komen de verschillen per beleidsveld naar voren.

Het gerealiseerde resultaat (dus na verrekening met eventuele reserves) is in feite het ‘echte’ saldo van een programma. Om vooral op hoofdlijnen te rapporteren en een scala aan toelichtingen te voorkomen, is er voor gekozen per beleidsveld alleen de verschillen, voor zowel de baten als de lasten, groter dan € 50.000 van een verklaring te voorzien. De totale afwijking komt niet altijd exact overeen met de toegelichte afwijking. Het verschil tussen de toegelichte- en totale afwijking is niet groot en kan worden uitgelegd als overige afwijking.

Hoofdstuk 6:    
In het laatste hoofdstuk zijn tenslotte de bijlagen opgenomen. De bijlagen bestaan onder andere uit  de kerngegevens en Investeren met Gemeenten en voortgang op de investeringen.