6 Inkomensondersteuning

Prestaties

Prestaties 2019

Voortgang

%

Geld

6.1

Inkomen

6.1.1

Kindregeling

Wij proberen in de webshop een gevarieerd aanbod te hebben van organisaties met hun producten, diensten en activiteiten

100%

6.1.2

Schuldhulpverlening

Opstellen actieplan voorlichting en preventie om te voorkomen dat burgers in schuld hulptrajecten terecht komen

50%

Contacten met verwijzende instanties intensiveren om in zo vroeg mogelijk stadium handelend te kunnen optreden om het aantal bewindvoeringen zoveel mogelijk te beperken

100%

Nieuwe vormen van budgetbeheer creëren als alternatief voor bewindvoering

100%

Indien mogelijk gebruik maken van adviesrecht voor kantonrechters

0%

6.2

Integratie vergunninghouders

6.2.1

Integratie vergunninghouders

Afspraken maken met woningbouwcorporaties over de huisvesting van vergunninghouders

100%

Aangaan samenwerking met Vluchtelingenwerk voor begeleiding van vergunninghouders (VIP18)

100%

Oppakken van de aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie van Thuis in Dalfsen

100%

Voorstel uitvoering aanpassingen Wet Inburgering

50%

6.1

Inkomen

6.1.2

Schuldhulpverlening

Prestatie

Opstellen actieplan voorlichting en preventie om te voorkomen dat burgers in schuld hulptrajecten terecht komen

Toelichting:

Zal plaatsvinden in 2021 na inwerkingtreding van nieuwe wet op schuldhulpverlening.

Maatregel:

n.v.t.

Prestatie

Indien mogelijk gebruik maken van adviesrecht voor kantonrechters

Toelichting:

Het adviesrecht voor gemeenten bij een verzoek voor bewindvoering bij de kantonrechter moet nog wettelijk worden geregeld. Dit is nu nog niet het geval. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid te verschaffen wanneer deze wetswijziging zal ingaan.

Maatregel:

n.v.t.

6.2

Integratie vergunninghouders

6.2.1

Integratie vergunninghouders

Prestatie

Voorstel uitvoering aanpassingen Wet Inburgering

Toelichting:

Omdat er nog onvoldoende duidelijk was over de nadere regelgeving en de meekomende financiën voor de uitvoering van de gewijzigde Wet Inburgering, hebben wij nog geen voorstel voor de uitvoering behandeld. In mei/juni 2020 verwachten we meer duidelijkheid.

Maatregel:

n.v.t.

Prestaties voorgaande jaren

Voortgang

%

Geld

6.1

Integratie vergunninghouders

Integratie vergunninghouders

(Tussentijdse) evaluatie plan van aanpak "Thuis in Dalfsen 2017-2018" en doorkijk naar 2019.

100%

ga terug