6 Inkomensondersteuning

Indicatoren

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2019

Stand december 2019

Aantal kinderen dat een bestelling heeft gedaan via de kindregeling

Eigen administratie

140 (2017)

160

220

Aantal huishoudens met bewindvoering

Eigen administratie

98

95

95

Percentage vergunninghouders dat na een half jaar participeert*

Eigen gegevens

44% (2018)

75%

60%

*Met participeren bedoelen we in dit kader dat iemand een baan heeft, in een traject bij een werkgever zit (taal/werkstage, proefplaatsing, etc.) of vrijwilligerswerk doet. 60 % van volwassen statushouders die de eerste helft van 2019 in Dalfsen zijn gevestigd, zijn op 1 februari 2020 naast de inburgering bezig met een taalstage, vrijwilligerswerk of werktraject. Van deze statushouders was een deel hervestiger, wat wil zeggen dat zij geen periode in het AZC hebben doorgebracht maar vrijwel direct na aankomst in Nederland in Dalfsen zijn komen wonen. Bij deze groep is het te verwachten dat zij een wat langere periode nodig hebben voor ze kunnen participeren. Van de reguliere groep statushouders participeren mensen gemiddeld na 7 maanden.

Taakstelling en realisatie te huisvesten vergunninghouders

Eigen gegevens

80% (2016)

90 à 95%

69%

In 2019 hadden wij een taakstelling van 20 en daarnaast een achterstand van 15 uit voorgaande jaren. In 2019 hebben wij 24 statushouders gehuisvest. Daarmee hebben we 69 % van de totale taakstelling gerealiseerd en is de achterstand minder ingehaald dan gehoopt. Omdat er minder geschikte woningen voor statushouders vrijkwamen dan verwacht, zijn er met name het tweede halfjaar van 2019 minder woningen aangeboden voor statushouders. Met de woningstichting wordt nauw samengewerkt om te voldoen aan de taakstelling. De eerste twee maanden van 2020 zijn er diverse plaatsingen geweest en woningen aangeboden waardoor we goede hoop hebben de achterstand het eerste half jaar van 2020 weg te werken.

ga terug