4 Ontwikkeling van de begroting 2019

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Baten

Lasten

Baten Reserve

Lasten Reserve

Eindtotaal

Programma 1: Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Primaire begroting 2019

-42.557

11.577

0

-724

-31.704

001/2019 OZB bij begroting 2019

48

0

0

0

48

002/2019 septembercirculaire 2019

134

0

0

0

134

009/2019 rechtspositie politieke ambtdragers

0

37

0

0

37

011/2019 overgang Shared Service Center (SSC)

0

348

0

-348

0

012/2019 jaarrekening 2018

0

76

0

-76

0

016/2019 Meicirculaire

-772

500

0

0

-272

102/2019 onderbouwing budgetten BV en PD

0

0

0

35

35

103/2019 budgetonderbouwing MO P5 en P6 en diversen

0

0

0

-140

-140

109/2019 verdeling verzekeringspremies

0

-29

0

0

-29

17/2019 2e bestuursrapportage 2019

7

-115

0

20

-88

19/2019 Septembercirculaire

7

0

0

0

7

201/2019 correctie loonsom naar 01012019

0

97

0

0

97

202/2019 correctie loonsom t/m april 2019

0

-420

0

0

-420

203/2019 aanvulling correctie loonsom t/m april 2019

0

-19

0

0

-19

204/2019 loonsom t/m juli 2019

0

-60

0

0

-60

205/2019 loonsom t/m okt 2019

-13

-15

0

0

-27

206/2019 corr.detachering variabele vergoedingen

61

-40

0

0

21

207/2019 Verhoging salarissen HR21

0

-25

0

0

-25

208/2019 verhoging salarissen 2%

0

-156

0

0

-156

209/2019 MO toerekenen taakveld tlv res.sociaal domein

0

-19

0

0

-19

210/2019 Herschikking opleidingsbudget

0

-40

0

0

-40

211/2019 knelpunten flex.schil 2019

0

-59

0

0

-59

Beschikking reserve (i.v.m. Lean)

0

0

0

5

5

1e bestuursrapportage

-375

371

0

0

-4

Totaal programma 1 na wijziging

-43.460

12.010

0

-1.228

-32.678

Programma 2: Openbare orde en veiligheid

Primaire begroting 2019

-78

2.221

0

0

2.143

102/2019 onderbouwing budgetten BV en PD

0

0

0

-35

-35

109/2019 verdeling verzekeringspremies

0

-3

0

0

-3

17/2019 2e bestuursrapportage 2019

-9

3

0

0

-6

201 correctie loonsom naar 01012019

0

-58

0

0

-58

202 correctie loonsom t/m april 2019

0

32

0

0

32

204/2019 loonsom t/m juli 2019

0

39

0

0

39

205/2019 loonsom t/m okt 2019

0

-10

0

0

-10

206/2019 corr.detachering variabele vergoedingen

0

-4

0

0

-4

207/2019 Verhoging salarissen HR21

0

1

0

0

1

208/2019 verhoging salarissen 2%

0

3

0

0

3

210/2019 Herschikking opleidingsbudget

0

4

0

0

4

1e bestuursrapportage

-72

25

0

0

-47

Totaal programma 2 na wijziging

-159

2.253

0

-35

2.059

Programma 3: Beheer openbare ruimte

Primaire begroting 2019

-178

5.412

20

-355

4.898

012/2019 jaarrekening 2018

0

45

0

-45

0

107/2019 herschikking OR cat 438030

-51

51

0

0

0

109/2019 verdeling verzekeringspremies

0

25

0

0

25

17/2019 2e bestuursrapportage 2019

-6

-383

20

175

-195

201 correctie loonsom naar 01012019

0

80

0

0

80

203/2019 aanvulling correctie loonsom t/m april 2019

0

1

0

0

1

204/2019 loonsom t/m juli 2019

0

-27

0

0

-27

205/2019 loonsom t/m okt 2019

0

3

0

0

3

206/2019 corr.detachering variabele vergoedingen

0

-7

0

0

-7

208/2019 verhoging salarissen 2%

0

41

0

0

41

210/2019 Herschikking opleidingsbudget

0

13

0

0

13

211/2019 knelpunten flex.schil 2019

0

28

0

0

28

1e bestuursrapportage

-24

49

0

-20

5

Totaal programma 3 na wijziging

-259

5.329

40

-246

4.864

Programma 4: Economische zaken

Primaire begroting 2019

-823

1.001

0

0

178

17/2019 2e bestuursrapportage 2019

0

-49

0

0

-49

208/2019 verhoging salarissen 2%

0

2

0

0

2

Totaal programma 4 na wijziging

-823

954

0

0

131

Programma 5: Onderwijs en vrije tijd

Primaire begroting 2019

-570

5.326

0

-663

4.093

002/2019 septembercirculaire 2019

0

-16

0

0

-16

012/2019 jaarrekening 2018

0

312

0

-312

0

015/2019 PPN investeringsplan 2019

0

-60

0

60

0

109/2019 verdeling verzekeringspremies

0

7

0

0

7

17/2019 2e bestuursrapportage 2019

-32

704

0

-702

-30

201 correctie loonsom naar 01012019

0

-35

0

0

-35

202 correctie loonsom t/m april 2019

0

46

0

0

46

204/2019 loonsom t/m juli 2019

0

3

0

0

3

205/2019 loonsom t/m okt 2019

0

6

0

0

6

208/2019 verhoging salarissen 2%

0

16

0

0

16

210/2019 Herschikking opleidingsbudget

0

4

0

0

4

1e bestuursrapportage

-24

143

0

3

122

Totaal programma 5 na wijziging

-626

6.456

0

-1.615

4.215

Programma 6: Inkomensondersteuning

Primaire begroting 2019

-3.665

5.329

0

0

1.665

012/2019 jaarrekening 2018

0

40

0

-40

0

016/2019 Meicirculaire

0

33

0

0

33

17/2019 2e bestuursrapportage 2019

25

-7

0

0

18

201 correctie loonsom naar 01012019

0

40

0

0

40

202 correctie loonsom t/m april 2019

0

124

0

0

124

204/2019 loonsom t/m juli 2019

0

11

0

0

11

205/2019 loonsom t/m okt 2019

0

48

0

0

48

207/2019 Verhoging salarissen HR21

0

7

0

0

7

208/2019 verhoging salarissen 2%

0

11

0

0

11

209/2019 MO toerekenen taakveld tlv res.sociaal domein

0

21

0

0

21

211/2019 knelpunten flex.schil 2019

0

17

0

0

17

1e bestuursrapportage

-119

331

0

0

212

Totaal programma 6 na wijziging

-3.758

6.005

0

-40

2.207

Programma 7: Sociaal domein

Primaire begroting 2019

-535

18.422

0

-180

17.707

002/2019 septembercirculaire 2019

0

58

0

0

58

012/2019 jaarrekening 2018

0

90

0

-90

0

016/2019 Meicirculaire

0

85

0

0

85

103/2019 budgetonderbouwing MO P5 en P6 en diversen

0

0

140

140

17/2019 2e bestuursrapportage 2019

-199

104

0

-252

-347

19/2019 Septembercirculaire

0

18

0

0

18

201 correctie loonsom naar 01012019

0

-269

0

0

-269

202 correctie loonsom t/m april 2019

-8

234

0

0

227

203/2019 aanvulling correctie loonsom t/m april 2019

-4

4

0

0

0

204/2019 loonsom t/m juli 2019

0

15

0

0

15

205/2019 loonsom t/m okt 2019

0

-28

0

0

-28

206/2019 corr.detachering variabele vergoedingen

0

-4

0

0

-4

207/2019 Verhoging salarissen HR21

0

13

0

0

13

208/2019 verhoging salarissen 2%

0

38

0

0

38

209/2019 MO toerekenen taakveld tlv res.sociaal domein

0

-1

0

0

-1

210/2019 Herschikking opleidingsbudget

0

7

0

0

7

211/2019 knelpunten flex.schil 2019

0

14

0

0

14

1e bestuursrapportage

-304

1.187

0

-47

836

Totaal programma 7 na wijziging

-1.050

19.988

0

-429

18.508

Programma 8: Duurzaamheid en milieu

Primaire begroting 2019

-4.444

4.691

0

0

247

003/2019 Tarieven afval diftar

-50

50

0

0

0

012/2019 jaarrekening 2018

0

132

0

-132

0

17/2019 2e bestuursrapportage 2019

-203

396

86

-342

-63

201 correctie loonsom naar 01012019

0

7

0

0

7

202 correctie loonsom t/m april 2019

0

-13

0

0

-13

204/2019 loonsom t/m juli 2019

0

-29

0

0

-29

205/2019 loonsom t/m okt 2019

0

16

0

0

16

207/2019 Verhoging salarissen HR21

0

3

0

0

3

208/2019 verhoging salarissen 2%

0

8

0

0

8

210/2019 Herschikking opleidingsbudget

0

2

0

0

2

1e bestuursrapportage

-95

11

0

0

-85

Totaal programma 8 na wijziging

-4.792

5.273

86

-474

93

Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Primaire begroting 2019

-6.681

7.746

0

-58

1.007

012/2019 jaarrekening 2018

0

17

0

-17

0

016/2019 Meicirculaire

0

-34

0

0

-34

109/2019 verdeling verzekeringspremies

0

1

0

0

1

17/2019 2e bestuursrapportage 2019

-7

-86

0

0

-93

201 correctie loonsom naar 01012019

0

138

0

0

138

202 correctie loonsom t/m april 2019

0

5

0

0

5

203/2019 aanvulling correctie loonsom t/m april 2019

0

18

0

0

18

204/2019 loonsom t/m juli 2019

0

48

0

0

48

205/2019 loonsom t/m okt 2019

0

-7

0

0

-7

206/2019 corr.detachering variabele vergoedingen

0

-6

0

0

-6

208/2019 verhoging salarissen 2%

0

36

0

0

36

210/2019 Herschikking opleidingsbudget

0

12

0

0

12

1e bestuursrapportage

-42

89

0

0

48

Totaal programma 9 na wijziging

-6.730

7.976

0

-75

1.171

Eindtotaal

-61.658

66.244

126

-4.141

571