3 Voortgang investeringen 2019

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2019. Per investering wordt de voortgang beschreven na twaalf maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen:

  • uit het investeringsplan 2019 - 2022 (jaarschijf 2019)
  • nieuwe investeringen vanuit de Perspectiefnota 2019
  • nieuw beschikbaar gestelde kredieten voor 2019
  • in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2019

Investeringen met activering

Begroot 2019 incl. wijz.

Uitgaven 2019

Toerek uren

Restant

Dekking

1. ICT vervangingen

440.000

113.298

0

326.702

activeren

2. Vervanging financieel softwarepakket

0

0

0

0

activeren

3. Bossingelschaar buitengebied

0

0

0

0

activeren

4. John Deere Nieuwleusen

38.500

0

1.925

36.575

activeren

5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69

66.000

0

6.000

60.000

activeren

6. Renault master wijkteam buitengebied

0

0

0

0

activeren

7. GVVP 2019

160.000

22.704

22.500

114.796

activeren

8. Uitbreiding de Polhaar

41.000

35.564

5.000

436

activeren

9. Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen

42.000

11.875

4.200

25.925

activeren

10. Strategische aankopen

670.000

0

0

670.000

grex

11. Kanaalplan Lemelerveld fase 1

700.000

316.235

35.000

348.765

grex

12. Centrumplan Dalfsen

525.000

43.286

46.371

435.343

grex

13. Omgevingsdienst IJsselland (vh RUD)

0

0

0

0

activeren

14. Fietsroute Zwolle - Dalfsen

820.000

602.225

20.000

197.775

activeren/subsidie

15. Verkeersmaatregelen Beatrixlaan

820.000

193.666

20.000

606.334

activeren/sub/voorz

16. Aanpassing kamers bestuursgedeelte

25.000

0

0

25.000

activeren

17. Revisie fiets- en wandelnetwerken

85.000

0

0

85.000

activeren

18. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II

75.000

36.095

9.472

29.433

grex

Subtotaal

4.507.500

1.374.948

170.468

2.962.084

1. ICT vervangingen
Het besluit is genomen om te gaan samenwerken met SSC - ONS in Zwolle. Dit betekent dat we samen met ONS de investering doen voor de aankoop van de nieuwe servers e.d. incl. de inrichting van het nieuwe systeem voor Dalfsen en dat deze na afronding (financieel, boekwaarde) wordt overgenomen door ONS.
Deze investering loopt anders dan gepland, zowel qua tijdspad als investeringsbedrag. De verwachting is, dat de afwikkeling van dit krediet zal plaatsvinden in de loop van 2020 en dat dit binnen de begroting blijft.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

2. Vervanging financieel softwarepakket
De vervanging van het financieel systeem ligt op schema. Het gevraagde investeringsbudget is omgezet naar een jaarlijks budget voor gebruik (licenties). Dit in verband met het feit dat het nieuwe pakket niet gekocht zal worden, maar in de vorm van een gebruiksrecht wordt afgenomen. Uit de lopende marktverkenning kan blijken dat we nog een bedrag voor eenmalige uitgaven nodig hebben.  

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

3. Bossingelschaar buitengebied
Bij de 1e bestuursrapportage is de vervanging van de bossingelschaar met 5 jaar uitgesteld. Het betreffende krediet ad. € 25.000 is afgeraamd en de vrijval van de afschrijvingslasten zijn meegenomen in de perspectiefnota. Bij de investeringsplanning zal deze opnieuw worden opgevoerd voor de jaarschijf 2024.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

4. John Deere Nieuwleusen
In de 2e bestuursrapportage staat opgenomen dat de investering naar verwachting in 2020 kan plaatsvinden. Offerteaanvraag is ontvangen en opdracht is voor € 37.500 verstrekt. Levering vindt naar verwachting in mei 2020 plaats.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69
Offerteaanvraag is ontvangen en opdracht is voor € 50.000 verstrekt. Levering heeft in januari 2020 plaatsgevonden.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

6. Renault master wijkteam buitengebied
Bij de 1e bestuursrapportage is de vervanging van dit voertuig met 4 jaar uitgesteld. Het betreffende krediet is afgeraamd.  Bij de investeringsplanning zal deze opnieuw worden opgevoerd voor de jaarschijf 2023.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

7. GVVP 2019
Maatregelen voor de aanpak van in het GVVP genoemde thema's en knelpunten zijn in voorbereiding of uitvoering. Het budget van GVVP 2019 zetten we onder andere in voor kosten van de eigen organisatie, inhuur van verkeersadvies en -ontwerp en uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen. Vanuit het GVVP budget voor 2019 wordt € 45.000 bijgedragen aan de maatregelen aan rotonde Kampmansweg. Begin 2020 is het uitvoeringsprogramma Fiets door ons college vastgesteld. Het restant GVVP-budget van 2019 wordt ingezet voor projecten uit de uitvoeringsplannen voor GVVP 2019 - 2022 en Fiets 2019 - 2022.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 :  NEE

8. Uitbreiding de Polhaar
Betreft uitbreiding 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket, waarbij uitbetaling plaatsvindt op basis van de nog door het schoolbestuur te overleggen rekeningen. Het oorspronkelijke krediet bedroeg € 50.000. De uitgaven komen uit op € 41.000, bij de bestuursrapportage is reeds voorgesteld het krediet met € 9.000 af te ramen.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

9. Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen
Vervangende rioolspuit is geleverd en er is € 12.000 betaald. Er is gekozen voor een sobere variant zonder wegdekreinigingsmogelijkheid. Hiervoor wordt de uitgebreide rioolspuit van Wijkteam Dalfsen ingezet. Met de sobere variant kan voldoende invulling gegeven worden aan de primaire inzetbehoefte.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

10. Strategische aankopen
Het budget is bestemd voor strategische aankopen. Er wordt jaarlijks € 1 mln beschikbaar gesteld. In totaal is € 330.000 afgeraamd van het budget voor Strategische aankopen ten gunste van het budget voor Centrumplan Dalfsen waar ook de kosten verantwoord worden. Vanaf de tweede bestuursrapportage tot aan 31 december 2019 zijn er geen onttrekkingen aan dit budget meer geweest.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

11. Kanaalplan Lemelerveld fase 1
De gemeenteraad heeft in december 2018 het stedenbouwkundig plan voor de 1e fase van het Kanaalpark vastgesteld en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Het bestemmingsplan is zonder zienswijzen in 2019 vastgesteld. Er heeft een ruiling van gronden (incl. door gemeente aangekochte woning) plaatsgevonden tussen ontwikkelaar en gemeente. Als de ontwikkelaar klaar is met de woningen in het plan, legt de gemeente de nieuwe straat aan en het fietspad op de plek van de huidige Industriestraat. Planning start bouw: april 2020. 2021 uitvoering infra door gemeente. Dan ook aanpak speelplek Kloosterstraat en verblijfsplekken aan het kanaal (volledig gedekt uit de provinciale bijdrage van € 75.000).

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

12. Centrumplan Dalfsen
Projectplan (plan van aanpak/ uitvoeringsplan) is vastgesteld in het college en informerend besproken in de raadscommissie. Conform dit plan heeft een aanbesteding plaatsgevonden en is inmiddels een concept Centrumplan tot stand gekomen met brede betrokkenheid vanuit de stakeholders. In mei 2020 is dit besproken in de raadscommissie. Geplande vaststelling definitief Centrumplan is november 2020.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

13. Overgang RUD
De Omgevingsdienst IJsselland maakt gebruik van een VTH-applicatie voor milieutaken. Deze applicatie kan ook voor gemeentelijke taken (bouwen, APV) worden gebruikt, ter vervanging van het huidige systeem SquitXO. Wij hebben besloten om dit systeem, gelet op onzekerheden, voorlopig nog niet af te nemen voor onze eigen taken. Het gereserveerde bedrag van € 27.500 voor mogelijke benodigde koppelingen naar interne informatiesystemen is bij de Perspectiefnota 2020-2023 doorgeschoven naar 2021.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

14. Fietsroute Zwolle - Dalfsen
Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste fase van de snelfietsroute Zwolle - Dalfsen. In 2019 zijn de grote civieltechnische maatregelen aan de route uitgevoerd. Enkele maatregelen, zoals de bewegwijzering, aankleding van de route en fietsstimuleringsacties, worden in 2020 uitgevoerd.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

15. Verkeersmaatregelen Beatrixlaan
Uw raad heeft in april 2019 krediet beschikbaar gesteld voor (verkeersveiligheids-)maatregelen aan (een deel van) de Prinses Beatrixlaan en Koningin Julianalaan. De eerste fase is voor de zomer van 2019 uitgevoerd. In het voorjaar van 2020 volgen de maatregelen aan de Prinses Beatrixlaan (tussen Bosmansweg en schoolzone). Bestedingen van het budget verlopen volgens plan en worden deels op 2019 en deels op 2020 geboekt. Dit geldt ook voor het subsidiebedrag dat de provincie Overijssel beschikbaar heeft gesteld.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 :NEE

16. Aanpassing kamers bestuursgedeelte
Betreft vervanging/aanpassingen in verband met levensduur en functionaliteit.
Ontwerp- en offertefase zijn afgerond. Realisatie wordt verwacht in het 2e kwartaal 2020. Uitgangspunt van sober en doelmatig blijven we hanteren.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

17. Revisie fiets- en wandelnetwerk
Partijen die de revisie gaan verzorgen zijn momenteel bezig daarvoor de voorbereidingen te treffen. Doel is te komen tot een overeenkomst tussen Vechtdal Marketing en de gemeente. De feitelijke uitvoering zal in 2020 plaatsvinden.  

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

18. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II
Er is gestart met de voorbereidingen. Dit betreft voorbereidende werkzaamheden voor de verwerving (taxaties e.d.) en er zijn kosten gemaakt voor onderzoeken, zoals een archeologisch onderzoek en een bodemonderzoek. Naast onderzoekskosten worden er in 2019 en 2020 ook kosten verwacht voor stedenbouwkundig advies.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE