2 Investeringen van voorgaande jaren

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren.
Per investering wordt de voortgang beschreven in 2019.

Investering

Begroot

Uitgaven t/m 2018

Uitgaven 2019

Toerek uren 2019

Restant

Dekking

1. Aansluiting N348 Lemelerveld

2.421.000

811.197

41.394

44.842

1.523.567

45% prov, 55% vz

2. Herinrichting Stationsstraat

470.000

19.982

39.828

15.000

395.190

50% prov, 50% vz

3. Herontwikkeling Kroonplein

2.262.000

2.249.236

595

0

12.169

prov.subsidie

4. Personeels- en salarisadministratie (PSA)

136.000

96.326

41.860

0

-2.186

activeren

5. Verbouw werf Dalfsen

1.200.000

1.169.528

30.279

0

193

activeren

6. Ford transit connect 3-VHB-99

46.500

3.000

0

0

43.500

activeren

7. Mitsubishi Fuso 6-VHP-55

56.000

6.000

50.156

0

-156

activeren

8. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70

55.000

6.000

49.493

0

-493

activeren

9. GVVP 2018

260.000

147.005

44.427

8.000

60.568

activeren/prov.subs

10. Vernieuwing Jagtlusterallee

1.718.000

127.321

1.148.432

30.000

412.247

activeren/prov.subs

11. Fietspad Oude Oever

244.000

194.176

381

0

49.443

activeren/prov.subs

12a. Buitenruimte de Spil (totaal 2,6 miljoen)

1.985.000

1.440.698

371.465

0

172.837

activeren

12b. Buitenruimte de Spil

349.000

314.000

0

35.000

0

reserve

12c. Buitenruimte de Spil

175.000

0

175.000

0

0

voorziening

13. Vitalisering industrieterrein Dalfsen

154.750

44.500

0

0

110.250

bijdrage provincie

14. Voorbereiding vervanging financieel pakket

25.000

2.500

22.900

0

-400

activeren

15. Suite 4 Sociale Regie

55.000

22.860

41.338

0

-9.198

activeren

16. Aanmeervoorziening Promenade Waterfront

80.000

4.000

72.524

4.000

-524

activeren,50% prov

17. Informatievoorziening Vechterweerd

50.000

2.500

29.079

2.500

15.921

activeren,50% prov

18. Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid

150.000

0

0

0

150.000

grex

19. Voorbereidingskrediet woningbouwlocatie huidige Agnietencollege

100.000

6.464

100.154

19.956

-26.574

grex

Totaal

11.992.250

6.667.293

2.259.305

159.298

2.906.354

1. Aansluiting N348 Lemelerveld
Dit betreft grotendeels (maximaal 1,5 miljoen) het meebetalen aan de 1e fase van het provinciale project N348. In 2019 worden nog wat kleine aanpassingen uitgevoerd. Het project wordt in 2020 met de provincie afgerekend.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

2. Herinrichting Stationsstraat Lemelerveld
De planvorming voor de Stationsstraat hebben wij opgestart, daarbij hebben wij verschillende bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De straat wordt heringericht, daarbij wordt de riolering vervangen, het parkeren gestructureerd, de biodiversiteit verbeterd en het regenwater afgekoppeld. Uitvoering staat gepland voor het voorjaar 2020.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

3. Herontwikkeling Kroonplein
Voor 2020 zal het verbeterplan Kroonplein worden uitgevoerd. In december 2019 heeft de raad ingestemd met een aanvullend krediet van € 126.000 voor het verbeterplan. De begrotingswijziging wordt in 2020 verwerkt. Dit aanvullende krediet en de restant middelen vanuit voorgaande jaren (nog beschikbaar € 12.000) zullen we inzetten voor de uitvoering van het verbeterplan Kroonplein. Uitvoering van het verbeterplan Kroonplein staat gepland voor het voorjaar 2020.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

4. Personeels- en salarisadministratie (PSA)
Voor de migratie van de PSA is voor 2019 afgerond een bedrag van € 40.000 beschikbaar.
Het budget is volledig besteed.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

5. Verbouw werf Dalfsen
De verbouwde werf is geopend op zaterdag 22 september 2018 met aansluitend een geslaagde open dag. De investering is per 31 december 2019 afgesloten. De werkzaamheden zijn binnen het beschikbaar gestelde krediet van € 1,2 miljoen afgerond.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

6. Ford Transit connect 3-VHB-99
In de 1e bestuursrapportage was al aangegeven dat de investering kon worden uitgesteld naar jaarschijf 2020. De verhoging van het krediet ad. € 16.500 en de afschrijvingslasten zijn inmiddels verwerkt in de perspectiefnota.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

7. Mitsubishi Fuso 6-VHP-55
De meervoudige aanbesteding is afgerond, de opdracht voor levering vervangend voertuig is verstrekt. Levering heeft eind augustus plaatsgevonden.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

8. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70
De meervoudige aanbesteding is afgerond, de opdracht voor levering vervangend voertuig is verstrekt en gegund voor € 49.493. Levering heeft eind augustus plaatsgevonden.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

9. GVVP 2018
Het krediet is in 2018 en 2019 ingezet voor projecten uit het uitvoeringsprogramma GVVP 2016-2018, zoals herinrichting schoolomgeving Pr. Beatrixlaan, opstellen Integrale Fietsvisie en Nota parkeernormen en voor de inhuur van verkeersontwerp en -advies. Vanwege provinciale subsidie voor diverse verkeersprojecten is het budget (per saldo budgetneutraal) verhoogd met € 100.000.

Er is een restantbedrag van € 60.658. Dit komt enerzijds doordat een aantal maatregelen in tijd is doorgeschoven (o.a. rotonde Kampmansweg) en anderzijds doordat een belangrijk deel van de in 2018 uitgevoerde maatregelen geboekt is op het GVVP-budget van 2017 (plateau’s Kampmansweg, inhuur voor rotonde Kampmansweg en fietsroute Zwolle- Dalfsen).

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

10. Vernieuwing Jagtlusterallee
Het civieltechnische deel hebben wij begin 2019 uitgevoerd. In een aparte memo hebben wij u geïnformeerd over de voortgang en de gedeeltelijke uitvoering in beton. Aan het eind van 2019 / begin 2020 wordt het groenplan uitgevoerd. Openingshandeling staat gepland in maart 2020.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

11. Fietspad Oude Oever
Het fietspad is gerealiseerd binnen budget. De Oude Oever is onderdeel van het Ruimte voor de Vecht project 'Tien Torenplan, toren De Stokte'. In dit kader wordt de functie van de uitkijktoren versterkt met een natuurlijke speel aanleiding en een wijzerplaat bovenop de toren. Deze worden in 2020 uitgevoerd. Voor de resterende activiteiten, de speelaanleiding en wijzerplaat is een budget benodigd van € 50.000. Het geheel kan binnen het budget gerealiseerd worden.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

12. Buitenruimte De Spil
De realisatie van de buitenruimte in het middengebied van Nieuwleusen is in de afrondende fase (nazorgfase en i.v.m. het project Verkeersmaatregelen Beatrixlaan en Julianalaan). De verwachting is dat de beschikbaar gestelde kredieten in 2020/2021 worden besteed. Bestedingen van het budget verlopen volgens plan.

Krediet afsluiten per 31 december 2020 : NEE

13. Vitalisering industrieterrein Dalfsen
De vitalisering industrieterrein Dalfsen is nog niet afgerond. De aanwending van dit budget is afhankelijk van het verdere proces om te komen tot de bedrijveninvesteringszone Rondweg te Dalfsen. De daarvoor beschikbaar gestelde provinciale subsidie is opnieuw verlengd, dit keer tot uiterlijk 31 december 2020.Tot het moment dat er een ondernemersfonds komt voor collectief cameratoezicht zullen deze middelen gereserveerd moeten blijven.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE

14. Voorbereiding vervanging financieel pakket
Het vervangen van de financiële administratie verloopt overeenkomstig de planning. Na het opstellen van een projectverkenning is in augustus 2019 het projectplan door het directieteam vastgesteld. In het derde kwartaal is een marktverkenning gehouden. Mede op basis daarvan is in het najaar een Europese aanbesteding uitgeschreven. Begin maart 2020 is tot het voornemen van gunning besloten. Verwacht wordt dat per 1 mei 2020 de overeenkomst met een nieuwe leverancier in kan gaan.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

15. Suite 4 Sociale Regie
De investering is afgerond. De testomgeving is opgeleverd. In verband met de ICT freeze gaat de productieomgeving in het eerste kwartaal van 2020 in gebruik. Bij de jaarrekening kan het krediet worden afgesloten met een overschrijding van € 12.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door extra inhuur ivm inrichting en aansluiting op het huidige registratie-systeem.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

16. Aanmeervoorziening Promenade Waterfront
In 2019 zijn aanmeervoorzieningen aangelegd langs de promenade in Dalfsen. Dit binnen het project 'Tien Torenplan Ruimte voor de Vecht, aanmeervoorziening Waterfront'. De uitvoeringskosten kwamen overeen met het begrote bedrag, inclusief de subsidie Ruimte voor de Vecht. Het krediet kan afgerond worden bij de jaarrekening.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

17. Informatievoorziening Vechterweerd
In 2019 is een informatievoorziening gerealiseerd in het gebied Vechterweerd. Dit binnen het project 'Tien Torenplan Ruimte voor de Vecht, noaberschap Vechterweerd'. Aansluitend hieraan en onderdeel hiervan is 'Vechterweerd verhalen verbeeld'. Uitvoering kan plaatsvinden binnen het budget en de subsidie Ruimte voor de Vecht.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

18. Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid
In juni 2019 is het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Lemelerveldse bedrijventerrein conform planning vastgesteld. Er is geen beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is.

In juni 2019 is de grondexploitatie vastgesteld  en zijn de uitgaven op dit voorbereidingskrediet ingebracht in de grondexploitatie. Per saldo is het restant voor dit krediet € 150.000.
En kan het voorbereidingskrediet worden afgesloten.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : JA

19. Voorbereidingskrediet woningbouwlocatie huidige Agnietencollege
Het stedenbouwkundig plan voor de bouw van 12 woningen is door de gemeenteraad inmiddels vastgesteld. Momenteel wordt er gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan.
Volgens planning wordt het bestemmingsplan in november 2019 vastgesteld. Dan wordt ook het schoolgebouw gesloopt. Daarna, begin 2020, wordt het gebied bouwrijp gemaakt en vindt kaveluitgifte plaats.
Bij de perspectiefnota wordt een aanvullend krediet aangevraagd.

Krediet afsluiten per 31 december 2019 : NEE