5 Gemeentefonds

begroting 2019

begroting 2019

jaarrekening 2019

afwijking

oorspronkelijk

na wijzigingen

2019

inkomensmaatstaven (WOZ-waarden)

-3.849.900

-3.856.200

-3.856.200

0

uitgavenmaatstaven

22.241.900

23.133.700

23.308.500

174.800

uitkeringsfactor

12.737.000

12.677.900

12.517.300

-160.600

afrekeningen voorgaande jaren

113.000

113.000

Integratie- en decentralisatieuitkeringen:

Impuls Brede scholen combifuncties

53.100

52.600

52.600

0

Voorschoolse voorziening peuters

62.200

46.600

46.600

0

Bonus Beschut Werk

0

3.000

3.000

0

Armoedebestrijding kinderen

77.000

77.000

77.000

0

VTH provinciale taken

48.600

48.600

48.600

0

Maatschappelijke begeleiding

0

85.300

85.300

0

Schulden en armoede

23.600

15.100

15.100

0

Verhoging taalniveau statushouders

0

32.900

32.900

0

Energieloket

0

0

25.000

25.000

Pilot integrale beveiligingsplannen

0

0

105.600

105.600

Transitievisie Warmte

0

0

202.100

202.100

Wijkaanpak

0

0

10.000

10.000

Participatie

2.866.000

3.007.600

3.007.600

0

Voogdij 18+

823.100

849.100

849.100

0

Totaal uitkering 2019:

35.082.600

36.173.200

36.643.100

469.900