Wet normering topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de gemeente  Dalfsen. Het voor de gemeente Dalfsen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degene die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

bedragen x € 1

J. Leegwater

J.H.J. Berends

Gegevens 2019

Functiegegevens

Griffier

Secretaris-directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

78.571

108.198

Beloningen betaalbaar op termijn

13.226

18.024

Subtotaal

91.797

126.222

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

 N.v.t. 

 N.v.t. 

Bezoldiging

91.797

126.222

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2018 in fte

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

75.858

109.339

Beloningen betaalbaar op termijn

13.973

16.851

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

Totale bezoldiging 2018

89.831

126.190

Naast de vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.