Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Uitsplitsing naar taakvelden

Begroting 2019

Begroting 2019

Rekening

Saldo

C. Algemene dekkingsmiddelen

Primitief

Na wijzigingen

2019

2019

1.1 Algemene baten en lasten

31

324

266

-58

1.2 Algemene uitkering

35.182

36.173

36.643

470

1.3 Belastingen en heffingen

5.572

5.487

5.462

-25

Saldo van lasten en baten

40.784

41.984

42.371

386

Resultaat

40.784

41.984

42.371

386