EMU saldo

 

x € 1.000

Werkelijk 2018

Begroot 2019

Werkelijk 2019

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q.

onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-3.925

-2.193

-2.468

+2

Afschrijvingen ten laste van exploitatie

2.269

2.226

2.929

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten

lasten van de exploitatie

1.837

831

2.230

-4

Investeringen in (im)materiele vaste activa die op

de balans worden geactiveerd

-10.072

-1.674

-9.325

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de

Europese Unie en overigen, die niet op de

exploitatie zijn verantwoord en niet al in

160

0

0

in mindering zijn gebracht bij post 4

+6a

Baten uit desinvesteringen in (im) materiele vaste

(tegen verkoopprijs) voorzover niet op exploitatie

0

0

1.427

verantwoord

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,

woonrijp maken e.d.

-3.755

-3.903

-2.789

+8a

Baten bouwgrondexploitatie:

6.979

6.408

13.819

-9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

-564

-1.701

-730

-10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar

rechtstreeks ten laste van de reserves worden 

gebracht en die nog niet vallen onder eén van de

0

0

0

andere genoemde posten

11b

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en

0

0

0

aandelen

Berekend EMU-saldo

-7.071

-6

5.093