1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel 1A Bestuur

Bedragen x € 1.000

Uitsplitsing naar beleidsvelden

Begroting 2019

Begroting 2019

Rekening

Saldo

A. Bestuur

Primitief

Na wijzigingen

2019

2019

1.4 Bestuur

-1.316

-1.408

-2.151

-743

1.5 Burgerzaken

-998

-867

-973

-106

Saldo van lasten en baten

-2.314

-2.275

-3.124

-849

Resultaat

-2.314

-2.275

-3.124

-849

ga terug