1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2019

Begroting 2019

Rekening

Saldo

2018

Primitief

Na wijzigingen

2019

2019

Lasten

-12.524

-11.577

-12.010

-12.590

-580

Baten

41.806

42.557

43.460

44.335

875

Saldo van lasten en baten

29.282

30.980

31.450

31.745

295

Stortingen in reserves

0

0

0

-107

-107

Onttrekkingen aan reserves

2.222

724

1.228

2.586

1.358

Resultaat

31.504

31.704

32.678

34.225

1.547

ga terug