1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel 1B Ondersteuning

Bedragen x € 1.000

Uitsplitsing naar taakvelden

Begroting 2019

Begroting 2019

Rekening

Saldo

B. Ondersteuning

Primitief

Na wijzigingen

2019

2019

1.6 Overhead

-7.355

-8.124

-7.613

511

1.7 Overige gebouwen en gronden

-136

-135

112

247

Saldo van lasten en baten

-7.491

-8.259

-7.501

758

1.8 Mutatie reserves

724

1.228

2.480

1.251

Resultaat

-6.767

-7.031

-5.022

2.009

ga terug