7 Sociaal domein

Prestaties

Prestaties 2019

Voortgang

%

Geld

7.1

Jeugdzorg

7.1.1

Jeugdzorg

Doorontwikkelen van het inkoopmodel jeugdzorg

100%

Invoering monitoringssysteem jeugdzorg

100%

Monitoren huidige mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

100%

7.2

Lokale toegang

7.2.1

Lokale toegang

Uitvoering geven aan de resultaten van de pilot / vormen van MDT's

100%

Medewerkers trainen in de werkwijze "vanuit de bedoeling" in plaats vanuit alleen de eigen vakspecialisatie

100%

In alle woonkernen worden een of meerdere voorzieningen gerealiseerd waar burger naar toe kunnen zonder indicatie (inloopvoorziening)

100%

7.3

Participatie

7.3.1

Participatie

We werken met het regionaal werkbedrijf en de subregio van de Arbeidsmarktregio Zwolle verder aan de verbetering van de werkgeversbenadering

100%

Uitvoering geven aan de in 2018 vastgestelde nota: "Afstand tot de arbeidsmarkt Participatiewet"

100%

Doorontwikkelen Stichting Dalfsen Werkt

100%

7.4

Preventie

7.4.1

Preventie

Opdracht verstrekken aan SAAM welzijn om de gewenste maatschappelijke effecten te realiseren

100%

Periodiek voortgang van de werkzaamheden van Saam monitoren en zo nodig bijsturen

100%

Monitoren op de gestelde doelen in het huidige mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

100%

Evalueren Actieplan laaggeletterdheid

100%

7.5

Publieke gezondheid

7.5.1

Publieke gezondheid

Er worden in 2019 twee pilots uitgevoerd die aansluiten bij de resultaten van het onderzoek van Buurtwerk Nederland als onderdeel van het uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid

100%

Vaststellen nieuw uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid

100%

7.6

WMO

7.6.1

WMO

Doorlopend trainen van consulenten in keukentafelgesprekken

100%

Vanaf 2019 nieuwe inkoop Wmo begeleiding, waarbij vooraf in overleg met de inwoner het resultaat wordt bepaald en gedurende het traject overleg plaats vindt tussen inwoner en zorgaanbieder over de voortgang van het te behalen resultaat (van productgericht naar resultaatgerichte financiering)

100%

Opstarten van het uitvoeringsprogramma vanuit de kadernota Welzijn - Wonen - Zorg

100%

Onderzoeken of de Hulp bij het Huishouden op een andere manier georganiseerd kan worden in verband met de mogelijke invoering van een abonnementstarief voor algemene Wmo-voorzieningen

100%

Aanbieders Hulp bij het Huishouden en gemeenten maken afspraken over een aangepast tarief obv nieuwe loonschaal

100%

Onderzoek naar regionale samenwerking inkoop WMO.

100%

Uitwerken concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen ( o.a. realisatie vrijwilligersvervoer )

75%

7.6

WMO

7.6.1

WMO

Prestatie

Uitwerken concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen ( o.a. realisatie vrijwilligersvervoer )

Toelichting:

De concrete scenario's worden medio 2020 gepresenteerd vanwege het feit dat het maatwerkvervoer per 1-8-2019 is gestart en de nieuwe vervoerder mee gaat denken in de uitwerking van deze scenario's.

Maatregel:

n.v.t.

ga terug