1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Prestaties

Prestaties 2019

Voortgang

%

Geld

1.4

Bestuur

1.4.1

Bestuur

We starten een aanbestedingstraject voor de accountantsdiensten voor boekjaar 2020 e.v.

100%

We voeren een doelmatigheidsonderzoek uit op basis van een in het najaar 2018 op te stellen onderzoeksplan. Dit zoals opgenomen in de onderzoeksverordening gemeente Dalfsen 2017

100%

De Rekenkamercommissie zal vanaf 2019 onderzoeken uitvoeren op basis van een in 2018 op te stellen onderzoeksprogramma

100%

Oplevering geactualiseerde Missie en Visie

75%

Implementatie WNRA

100%

We gaan aan de slag met bestuurlijke vernieuwing

100%

Evalueren huidige organisatiecultuur

100%

Onderzoek terugdringen werkdruk

50%

Onderzoek tot toetreding als partner van het Shared Service Centrum

100%

Organisatorisch positioneren functionaris gegevensbescherming

75%

Onderzoeken aantrekkelijk werkgeverschap

50%

1.6

Overhead

1.6.1

Communicatiebeleid

In 2019 starten we met factor C

100%

Uitvoering geven aan ons online communicatiebeleid

50%

Onderzoeken betrokkenheid inwoners bij participatietrajecten

100%

1.6.2

Dienstverlening

Uitvoering geven aan het beleidsplan en uitvoeringsprogramma dienstverlening.

100%

Uitvoering geven aan burgerpeiling "waarstaatjegemeente"

100%

1.6.3

Financieel beleid

Bij aanpassing van structurele lasten zorgen wij voor (voorstellen met) structurele dekking

100%

Opstellen van een nieuwe nota Reserves & Voorzieningen

100%

Verder opzetten van een systeem van managementinformatie

75%

Evalueren en waar nodig herijken van het risicomanagementbeleid

0%

1.4

Bestuur

1.4.1

Bestuur

Prestatie

Oplevering geactualiseerde Missie en Visie

Toelichting:

De nieuwe toekomstvisie is in maart 2020 in de gemeenteraad behandeld. Dit is later dan aanvankelijk gepland was (december 2019), omdat het traject later gestart is (wisseling portefeuillehouder). In de uitvoering kende het participatietraject ook een langere doorlooptijd (mobiel café persoonlijke gesprekken in verschillende kernen / thema bijeenkomsten). Bij het Missie en Visie traject is nauw samengewerkt met de Omgevingsvisie (participatietraject). Voor de financiële afwikkeling voor de externe begeleiding en creatieve vertaling van de kernboodschap van de toekomstvisie wordt voorgesteld om budget over te hevelen.

Maatregel:

n.v.t.

Prestatie

Onderzoek terugdringen werkdruk

Toelichting:

In 2019 is afgesproken dat er in 2020 een startnotitie 'aantrekkelijk werkgeverschap' opgeleverd zal worden waar terugdringen werkdruk onderdeel van uitmaakt. Reden hiervoor waren de gesprekken over de bezuinigingen die eind 2019 hebben plaatsvonden.

Maatregel:

n.v.t.

Prestatie

Organisatorisch positioneren functionaris gegevensbescherming

Toelichting:

Eind 2019 is een advies opgesteld over de positionering van de functie van functionaris gegevensbescherming en de privacy officer binnen de organisatie. Begin 2020 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

Maatregel:

n.v.t.

Prestatie

Onderzoeken aantrekkelijk werkgeverschap

Toelichting:

In 2019 is afgesproken dat er in 2020 een startnotitie opgeleverd zal worden, reden hiervoor waren de gesprekken over de bezuinigingen die eind 2019 hebben plaatsvonden.

Maatregel:

n.v.t.

1.6

Overhead

1.6.1

Communicatiebeleid

Prestatie

Uitvoering geven aan ons online communicatiebeleid

Toelichting:

In 2019 is gewerkt aan het verzamelen van informatie voor het opstellen van het communicatiebeleid. Onder meer door het stellen van vragen aan het burgerpanel (communicatieonderzoek) en door een deskresearch opdracht door een stagiaire. In verband met  tekort aan tijd door andere prioriteiten wordt er in 2020 verder gewerkt aan het opstellen van het online communicatiebeleid.

Maatregel:

n.v.t.

1.6.3

Financieel beleid

Prestatie

Verder opzetten van een systeem van managementinformatie

Toelichting:

Vanaf augustus 2019 is bij de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning een pilot gestart. Daarbij is de keuze gemaakt voor de tool van Lias. Op basis van de resultaten uit de pilot zou later in 2019 een definitieve keuze gemaakt worden voor een tool. Dit is nog niet gedaan omdat er nog onvoldoende getest is met Lias.

Maatregel:

n.v.t.

Prestatie

Evalueren en waar nodig herijken van het risicomanagementbeleid

Toelichting:

Evaluatienota Risicomanagementbeleid en nieuwe nota Risicomanagement en weerstandsvermogen komt in april 2020 in de raad.

Maatregel:

n.v.t.

ga terug