Gebeurtenissen na balansdatum

Voor de jaarrekening 2019 heeft de Corona crisis geen directe financiële gevolgen. Duidelijk is al wel dat dit voor het begrotingsjaar 2020 e.v. anders zal zijn. Op dit moment is het nog maar beperkt mogelijk om daadwerkelijke financiële consequenties in beeld te brengen. Duidelijk is al wel, dat de opbrengst toeristenbelasting in 2020 lager zal zijn. Hoeveel lager, zal afhangen van het tijdstip dat campings, hotels e.d. hun deuren weer mogen openen. Het risico van lagere inkomsten geldt ook voor precariobelasting, havengelden, leges omgevingsvergunningen en verhuur gemeentelijke gebouwen.. Een ander beleidsterrein waar sprake zal zijn van extra kosten c.q. minder inkomsten betreft het Sociaal Domein. Een beleidsterrein wat ook zonder de Corona crisis al te maken had met ontoereikende financiële budgetten. In 2020 kunnen we kostenstijgingen verwachten voor Wmo-voorzieningen, jeugdhulp, volksgezondheid en inkomensvoorzieningen. Hoe groot deze kostenstijgingen zullen zijn, is op dit moment niet te bepalen. Daarnaast kan er vertraging ontstaan in het realiseren van mogelijke besparingen.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen en te houden, zijn we continu in gesprek met alle partijen die op dit moment al of eventueel later, geconfronteerd zijn of worden met de gevolgen van de Corona crisis. Welke effecten dit uiteindelijk zullen zijn, incidenteel en/of structureel is op dit moment niet te bepalen. Daarbij geldt ook dat er nog afspraken gemaakt worden tussen het Rijk en Vereniging van Nederlandse Gemeenten over mogelijke compensatieregelingen. De uitkomst van dit overleg is van invloed op het effect voor onze gemeente.
Onze verwachting is dat er geen sprake is van een risico voor de continuïteit van onze gemeente.