Reserves en voorzieningen (inclusief algemene reserve vrij besteedbaar)

Hieronder volgt eerst het totaalbeeld van de Reserves en Voorzieningen over het jaar 2019 ten opzichte van 2018. Daarna worden in deze de paragraaf de Reserves (A) en de Voorzieningen (B) nader toegelicht. Uiteindelijk volgt er een voorstel tot vrijval en opheffing van reserves.

Stand per 31 december

2019

2018

Algemene reserves

11.663.436

12.473.876

Geblokkeerde bestemmingsreserves

22.208.940

23.910.459

Overige bestemmingsreserves

10.427.245

10.837.965

Totaal Reserves

44.299.621

47.222.300

Totaal Voorzieningen

10.261.726

8.763.142

Totaal Reserves en Voorzieningen

54.561.347

55.985.442

Algemeen
In de onderstaande tabel ziet u het verloop van de reserves over het jaar 2019.

Het totaal van de kolommen 'bij', 'aanwending' en 'vrijval' komen overeen met hoofdstuk 5. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
De derde en vierde kolom betreffen de onderlinge verschuivingen tussen de reserves. Zodra de gemeenteraad met een besluit op een deel van de Algemene reserve vrij besteedbaar beslag heeft gelegd voor het doen van uitgaven, gaat dat deel over naar de Algemene reserve reeds bestemd.
Dit is conform de nota Reserves en Voorzieningen 2019-2022.
Het verschil tussen de derde en vierde kolom is € 503.136. Dit is het rekeningresultaat van 2018 dat ten laste van de reserve is gebracht.

A. Reserves
In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de reserves en de mutaties daarop in het jaar 2019.

R E K E N I N G

 Nummer 

Naam reserve 

Stand
1-1-2019

verhoging binnen reserve

verlaging binnen reserve

Bij

Aanwending

Vrijval 

Stand 31-12-2019

Algemene reserves 

 0019001 

Algemene reserve vaste buffer 

5.500.000

0

0

0

0

1.500.000

4.000.000

 0019002 

Algemene reserve vrij besteedbaar 

6.973.876

1.781.008

503.136

247.169

835.481

0

7.663.436

Totaal algemene reserves 

12.473.876

1.781.008

503.136

247.169

835.481

1.500.000

11.663.436

Geblokkeerde bestemmingsreserves 

 0019005 

Reserve KL gemeentehuis bouw

8.500.500

0

0

0

283.350

0

8.217.150

 0019009 

Reserve KL kunstgrasvelden 

580.040

0

0

0

85.474

0

494.566

 0019011 

Reserve KL pand v.m. Rabobank Nieuwleusn 

540.000

0

0

0

540.000

0

0

 0019012 

Reserve KL installaties vm Rabobank Nieuwleusen 

210.000

0

0

0

210.000

0

0

 0019013 

Reserve KL Cichoreifabriek gebouw 

1.086.461

0

0

0

28.591

0

1.057.870

 0019014 

Reserve KL Cichoreifabriek installaties 

419.000

0

0

0

52.375

0

366.625

 0019030 

Reserve KL brandweerkazerne Nieuwleusen 

1.007.750

0

0

0

34.750

0

973.000

 0019033 

Reserve KL de Spil installaties 

2.500.000

0

0

0

250.000

0

2.250.000

 0019034 

Reserve KL de Spil gebouw 

7.711.319

0

0

0

192.783

0

7.518.536

 0019035 

Reserve KL verbouw werf Dalfsen 

1.201.500

0

0

0

13.204

0

1.188.296

 0019037 

Reserve KL wandelpromenade 

153.889

0

0

0

10.992

0

142.897

Totaal geblokkeerde bestemmingsreserves 

23.910.459

0

0

0

1.701.519

0

22.208.940

Bestemmingsreserves 

 0019003 

Reserve reeds bestemd 

1.309.782

0

291.569

106.845

251.159

0

873.899

 0019007 

Reserve grote projecten 

335.795

0

220.795

0

70.000

0

45.000

 0019015 

Reserve milieu 

61.844

0

9.644

0

52.200

0

0

 0019019 

Reserve verkoop pref. aandelen Vitens 

456.692

0

0

0

152.234

0

304.458

 0019021 

Reserve herstructurering openbaar groen 

520.587

0

0

178.192

174.813

0

523.966

 0019024 

Reserve sociaal domein 

740.293

0

0

0

353.558

0

386.735

 0019027 

Reserve volkshuisv.overdracht woningbedrijf 

2.227.477

0

199.633

0

199.633

0

1.828.211

 0019028 

Reserve volkshuisvesting (VHV) 

1.615.960

199.633

0

0

137.533

0

1.678.060

Totaal bestemmingsreserves 

7.268.430

199.633

721.641

285.037

1.391.130

0

5.640.329

Grondexploitatie reserve 

 0019031 

Algemene reserve grondexploitatie 

3.569.535

0

1.259.000

2.863.999

387.618

0

4.786.916

Totaal reserve grondexploitatie 

3.569.535

0

1.259.000

2.863.999

387.618

0

4.786.916

TOTAAL RESERVES 

47.222.300

1.980.641

2.483.777

3.396.205

4.315.748

1.500.000

44.299.621

Algemene reserves
Deze bestaan uit 2 reserves, namelijk met vaste buffer en vrij besteedbaar.

1. De algemene reserve vaste buffer heeft als doel het afdekken van risico's, uitsluitend in te zetten als daarvoor geen andere (reserve) middelen meer beschikbaar zijn.
Stortingen: geen, tenzij de reserve onder het afgesproken minimum terecht komt.
Beschikkingen: overeenkomstig de doelstelling.

In oktober 2019 is de nota Reserves en Voorzieningen 2019-2022 vastgesteld. Daarin is bepaald dat jaarlijks bij de programmabegroting de hoogte van de algemene reserve vaste buffer wordt bepaald op basis van de risico inventarisatie. Bij de begroting 2020-2023 is de hoogte van deze reserve bepaald op € 4.000.000. Hierdoor kan de reserve vaste buffer worden verlaagd met  € 1.500.000. Conform de nota Reserves en Voorzieningen was het doel de vrijval van € 1.500.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. Als gevolg van het totale jaarrekeningresultaat 2019 kan deze toevoeging bij de resultaatbestemming niet plaatsvinden.

2. De algemene reserve vrij besteedbaar is bestemd voor het doen van onvoorziene of incidentele uitgaven, alsmede voor saldi van de jaarrekening.
Stortingen: rekeningsaldi en bedragen die vrijvallen uit de 'algemene reserve reeds bestemd' of bestemmingsreserves worden toegevoegd aan de 'algemene reserve vrij besteedbaar'.
Beschikkingen: overeenkomstig de doelstelling, alsmede het afdekken van eventuele tekorten bij de jaarrekening.
De reserve is in 2019 gewijzigd met de volgende bedragen:

Stand per 1 januari 2019

6.973.876

Vrijval res grondexpl tgv ARVB (jaarrek 2018)

1.259.000

Vrijval reserve ARRB naar ARVB (jaarrek 2018)

291.569

Vrijval reserve milieu (jaarrek 2018)

9.644

Vrijval reserve grote projecten (jaarrek 2018)

220.795

Amendement De Spil (juni 2019)

70.000

Buitenruimte De Spil 2019 (2e berap 2019)

91.000

Afval toevoegen saldo (2e berap 2019)

86.169

Totaal bij

2.028.177

Resultaat jaarrekening 2018

-503.136

Shared Service Centrum ONS (mei 2019)

-241.156

Restant saldo Shared Service Centrum naar ARRB

-106.845

Openbare verlichting

-45.000

Beleidsplan Transformatie MO (jaarrek 2018)

-50.000

Energieonderzoek (jaarrek 2018)

-25.000

Energiebesparende maatregelen (jaarrek 2018)

-25.000

Toevoegen aan voorziening afval (2e berap 2019)

-342.480

Totaal af

-1.338.617

Stand per 31 december 2019

7.663.436

De volgende claims op deze reserve kunnen vrijvallen (bedrag blijft in de ARVB), tot een bedrag van
€ 71.500.

Vrijval claims ARVB

Bedrijfsinformatieplan

-13.000

Sharepoint (incl bijstelling 2e berap)

-6.000

Fiscalist

-13.000

eHerkenning

-10.000

Asbestaanpak

-10.000

Duurzame dorpen

-19.500

-71.500

Het betreft budgetten die bij de jaarrekening 2018 zijn overgeheveld voor uitvoering in 2019 maar waarvoor geen uitgaven zijn gedaan. Deze zijn ook toegelicht bij de desbetreffende programma's.

Geblokkeerde bestemmingsreserves

Doel      : dekking van kapitaallasten (KL)
Stortingen   : geen stortingen (alleen wanneer nieuwe reserves gevormd worden), omdat de rente
          toevoeging m.i.v. 2017 is beëindigd.
Beschikkingen   : overeenkomstig het doel van de reserve: ter dekking van de kapitaallasten.

De mutaties in 2019 zijn conform de begroting en de bijstellingen in de bestuursrapportages.

De claim op de reserve KL verbouw werf Dalfsen kan met een bedrag van € 9.460 verlaagd worden aangezien de investering m.b.t. extra zonnepanelen lager is uitgevallen.
Voorgesteld wordt het voordeel van € 9.460 toe te voegen aan de ARVB.

Bestemmingsreserves

Reserve reeds bestemd (voorheen ARRB)
Doel       : reserve voor het afwikkelen van diverse claims (beslagleggingen).
Stortingen   : overheveling vanuit de 'algemene reserve vrij besteedbaar' of vanuit bestemmingsreserves.
Beschikkingen   : overeenkomstig de doelstelling. Bedragen die vrijvallen uit deze reserve, worden toegevoegd aan de 'algemene reserve vrij besteedbaar'.

De reserve is in 2019 gewijzigd met de volgende bedragen:

Stand per 1 januari 2019

1.309.782

Vrijval reserves naar ARVB (jaarrek 2018)

-291.569

Bij : saldo Shared Service Centrum (naar 2020)

106.845

Besteding in 2019:

Compensatie wegvallen dividend 2019

-33.750

Vrijval huisvesting vergunninghouders tgv ARVB

-40.000

Buitenruimte De Spil

-35.000

DNA van Dalfsen / Schat van Dalfsen

-43.462

Medewerkersonderzoek 

-7.947

Buitenruimte De Spil (2e berap 2019, naar ARVB)

-91.000

-251.159

Stand per 31 december 2019

873.899

De volgende claims op deze reserve kunnen vervallen:

Vrijvallen claims

Gebiedsgericht beleid 2019

25.000

Lean

5.000

Kunstcommissie

2.700

Medewerkersonderzoek

7.054

DNA van Dalfsen / Schat van Dalfsen

918

Leegstand buitengebied

17.000

Totaal

57.672

Voorgesteld wordt het bedrag van de vrijval claims ad. € 57.672 toe te voegen aan de ARVB.
Hierdoor komt de stand op een berekend en benodigd bedrag van € 816.227.

Reserve grote projecten
Doel      : reserve voor het realiseren van Kulturhus de Spil.
Stortingen   : conform de doelstelling van de reserve.
Beschikkingen   : conform de doelstelling van de reserve

Per 1 januari 2019 bedraagt het saldo € 335.795. Bij de jaarrekening 2018 is besloten een bedrag van € 220.795 vrij te laten vallen tgv ARVB. Een bedrag van € 70.000 voor kunstwerk De Spil is obv amendement bij vaststelling PPN 2020-2023 (raad juni 2019) toegevoegd aan de ARVB en het restant ad. € 45.000 dat benodigd is voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek / ontwikkeling primair onderwijs middengebied wordt bij de resultaatbestemming 2019 overgeheveld naar de reserve "Budgetoverheveling. Waarna deze kan worden opgeheven.

Reserve milieu
Doel      : dekking voor uitgaven op het gebied van milieu.
Stortingen   : geen structurele stortingen.
Beschikkingen   : conform de doelstelling van de reserve.

In 2019 was een bedrag van € 52.200 beschikbaar voor uitvoering van de warmteactie. Dit bedrag is volledig besteed in 2019.Bij vaststelling van de jaarrekening is een bedrag van € 9.644 vrijgevallen ten gunste van de ARVB.
De reserve milieu kan worden opgeheven bij de jaarrekening 2019.

Reserve verkoop preferente aandelen Vitens
Doel      : genereren van structurele opbrengsten ter dekking van de exploitatie
Stortingen   : niet van toepassing
Beschikkingen   : jaarlijks € 152.234 ter dekking van de exploitatie (t/m 2021).

De reserve is in 2019 verlaagd met € 152.234.

Reserve herstructurering openbaar groen
Doel      : renovatie en herstructurering openbaar groen
Stortingen   : opbrengsten van snippergroen
Beschikkingen   : uit te voeren projecten in het kader van het groenstructuurplan. Door de gemeenteraad vastgesteld bij het jaarlijkse investeringsplan.

De reserve is in 2019 verhoogd met € 178.192. Dit zijn de opbrengsten verkoop groenstroken. Daarnaast zijn de uitgaven € 174.813. Betreft kosten uitvoering groenstructuurplan en extra kosten in verband met de verkoop van snippergroen.

Reserve sociaal domein
Doel      : tijdelijke extra kosten om de mogelijke nadelige gevolgen tijdelijk op te vangen.
Stortingen   : niet van toepassing.
Beschikkingen   : conform de doelstelling van de reserve.

De reserve is in 2019 gewijzigd met de volgende bedragen:

Stand per 1 januari 2019

740.293

Transformatie MO 2018 en 2019

-61.442

Volksgezondheid 2017

-40.000

Inhuur personeel MO

-252.116

Totale inzet in 2019

-353.558

Stand per 31 december 2019

386.735

Voor de Transformatie was voor 2018 en 2019 € 154.000 beschikbaar. Een bedrag van € 61.442 is besteed, zodat een saldo resteert van € 92.558.
Voorgesteld wordt een bedrag van € 44.800 over te hevelen voor uitvoering in 2020 en het saldo van
€ 47.758 kan vrijvallen binnen deze reserve.

Er liggen claims op deze reserve tot een bedrag van € 234.800 (zie onder) en het restant ad. € 151.935 is nog vrij besteedbaar binnen sociaal domein.

Claims

Transformatie beleidsplan/opleidingen (2018/2019)

44.800

Programmaplan jeugdzorg 2019

47.000

Transformatie soc domein 2020

50.000

Programmaplan jeugdzorg 2020

93.000

Totaal

234.800

Reserve volkshuisvesting overdracht woningbedrijf
Doel      : 'papieren reserve'. Tegenover deze reserve staat het restant van de geldlening aan de Woonstichting Vechthorst.
Stortingen   : geen.
Beschikkingen   : bij de jaarlijkse aflossing van de geldlening (€ 400.000) door de Woonstichting wordt dit bedrag overgeheveld naar de 'reserve volkshuisvesting' (50%)en de exploitatie (50%). De door de Woonstichting betaalde rente komt ook ten gunste van de exploitatie.

De reserve is in 2019 gewijzigd conform bovenstaande beschikking.

Reserve volkshuisvesting
Doel      : bestemd voor zaken die nauw verband houden met volkshuisvestingsvesting in brede zin.
Stortingen   : bij de jaarlijkse aflossing van de geldleningen door de Woonstichting vindt overboeking plaats vanuit de 'reserve volkshuisvesting overdracht woningbedrijf'. Dit is conform de oude reserve volkshuisvesting.
Beschikkingen   : door de raad aan te wijzen investeringen overeenkomstig de doelstelling van de reserve.

De reserve is in 2019 gewijzigd met de volgende bedragen:

Stand per 1 januari 2019

1.615.960

Aflossing geldlening Woonstichting

199.633

Bestemmingsplan kernen 50%

-32.500

Herinrichting opwaarderen woonomgeving

0

Openbare verlichting groot onderhoud

-105.033

Totale mutaties in 2019

62.100

Stand per 31 december 2019

1.678.060

Algemene reserve grondexploitatie
Doel      : buffer voor het opvangen van risico's welke gelopen worden binnen de grondexploitaties.
Stortingen   : de (tussentijdse) winstnames van de complexen. Daarnaast stortingen vanuit de 'algemene reserve vrij besteedbaar' om de reserve op het gewenste niveau te houden.
Beschikkingen   : afdekken van verliezen in het kader van de grondexploitatie.

De reserve is in 2019 gewijzigd conform de bedragen genoemd in de paragraaf grondbeleid, onderdeel algemene reserve grondbedrijf (weerstandsvermogen).
De stand per 31 december 2019 bedraagt afgerond € 4.787.000.

In de jaarrekening 2019 wordt deze reserve gerubriceerd onder de bestemmingsreserves (conform voorgaande jaren). Op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen 2019-2022 (raad oktober 2019) wordt deze met ingang van 2020 aangemerkt als algemene reserve.

VOORSTEL TOT VRIJVAL RESERVES EN OPHEFFEN RESERVES

Vrijval
Alle reserves zijn bij het opstellen van de jaarrekening geanalyseerd. Een aantal claims kunnen vrijvallen, omdat de prestatie voordeliger is gerealiseerd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

Voorstel tot vrijval naar ARVB 

Bedrag

Reserve reeds bestemd (voorheen ARRB) - zie specificatie bij RRB

57.672

Reserve Kapitaallasten (KL) verbouw werf Dalfsen

9.460

Totaal 

67.132

Opheffen reserves per 31 december 2019
Van een aantal reserves is de stand per 31 december 2019 nihil. Ze zijn besteed conform de doelstelling. Voorgesteld wordt om deze reserves op te heffen. Het betreft :
1. Reserve KL pand vm. Rabobank Nieuwleusen
2. Reserve KL installaties vm. Rabobank Nieuwleusen
3. Reserve milieu
4. Reserve grote projecten

B. Voorzieningen

R E K E N I N G

 Nummer 

 Naam voorziening

Stand 1-1-2019

Bij

Aanwending

Vrijval 

Stand 31-12-2019

 0019501 

  Voorziening riolering spaarvoorziening 

3.798.363

606.657

232.504

0

4.172.516

 0019502 

  Voorziening egalisatie afval 

77.872

342.480

419.382

970

0

 0019503 

  Voorziening groot onderhoud gem.gebouwen 

1.080.894

165.000

97.065

0

1.148.829

 0019504 

  Voorziening wethouderspensioen 

665.585

1.084.755

0

0

1.750.340

 0019505 

  Voorziening pensioen gewezen wethouders 

1.175.700

373.613

90.331

0

1.458.982

 0019510 

  Voorziening bovenwijks aansluiting N348 

1.838.728

0

130.172

0

1.708.556

 0019512 

  Voorziening mobiliteit (door derden beklemde middelen) 

126.000

0

103.497

0

22.503

TOTAAL VOORZIENINGEN

8.763.142

2.572.505

1.072.951

970

10.261.726

De toelichting op het verloop van de voorzieningen kunt u vinden onder Toelichting op de balans.