7 Sociaal domein

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2019

Begroting 2019

Rekening

Saldo

2018

Primitief

Na wijzigingen

2019

2019

Lasten

-20.168

-18.422

-19.988

-21.263

-1.275

Baten

1.349

535

1.050

1.392

342

Saldo van lasten en baten

-18.819

-17.887

-18.938

-19.871

-933

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

512

180

429

342

-87

Resultaat

-18.307

-17.707

-18.508

-19.528

-1.020

ga terug