6 Inkomensondersteuning

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2019

Begroting 2019

Rekening

Saldo

2018

Primitief

Na wijzigingen

2019

2019

Lasten

-5.769

-5.329

-6.005

-6.136

-131

Baten

3.851

3.665

3.758

3.582

-177

Saldo van lasten en baten

-1.918

-1.665

-2.247

-2.555

-308

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

225

0

40

40

0

Resultaat

-1.693

-1.665

-2.207

-2.515

-308

ga terug