5 Onderwijs en vrije tijd

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2019

Begroting 2019

Rekening

Saldo

2018

Primitief

Na wijzigingen

2019

2019

Lasten

-5.645

-5.326

-6.456

-6.611

-155

Baten

470

570

626

892

266

Saldo van lasten en baten

-5.175

-4.756

-5.830

-5.719

111

Stortingen in reserves

0

0

0

-161

-161

Onttrekkingen aan reserves

1.062

663

1.615

1.603

-12

Resultaat

-4.113

-4.093

-4.215

-4.277

-62

ga terug