4 Economische zaken

Prestaties

Prestaties 2019

Voortgang

%

Geld

4.1

Economie

4.1.1

Economie

Zorgen voor voldoende vestigingslocaties voor ondernemers

100%

Lokale initiatieven (waar mogelijk) faciliteren via bedrijvenloket en bedrijfscontactfunctionaris

100%

Participeren in de samenwerking regio Zwolle

100%

Leveren van input voor de Omgevingsvisie vanuit het beleidsveld economie en bijbehorende ontwikkelingen

100%

Onderzoek naar vermindering administratieve lastendruk voor ondernemers

25%

Het onderhouden van goede contacten met ondernemers via bijvoorbeeld een bedrijfscontactavond, bijwonen van vergaderingen van ondernemersverenigingen/industriële clubs en bedrijfsbezoeken door ons College

100%

Invoeren BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)

25%

Heroverwegen realisatie bedrijvenlocaties

100%

4.1

Economie

4.1.1

Economie

Prestatie

Onderzoek naar vermindering administratieve lastendruk voor ondernemers

Toelichting:

Binnen het bestuursprogramma is als project opgenomen het terugbrengen van administratieve lastendruk van ondernemers. Daarom is in het project dienstverlening in het voorjaar 2019 een onderzoek uitgevoerd onder ondernemers. Hieruit blijkt dat ondernemers niet altijd tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente. Onder andere de administratieve lastendruk wordt door ondernemers genoemd als een verbeterpunt. Het college heeft sterk de behoefte om hierin te verbeteren en wil dit in 2020 en 2021 oppakken en uitvoeren. Hiervoor wordt in het tweede kwartaal van 2020 een plan van aanpak opgesteld.

Maatregel:

n.v.t.

Prestatie

Invoeren BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)

Toelichting:

De verkenning tot het invoeren van een BedrijvenInvesteringsZone (als onderdeel van het project vitalisering industrieterrein Dalfsen) is in 2019 opgestart, maar nog niet afgerond. Binnen dit proces is een standpunt nodig over alle (on)mogelijkheden van een BIZ, naast het verkrijgen van noodzakelijke gegevens via GBLT, maar ook een standpunt van de initiatiefnemers van de BIZ. Er is al het nodige voorwerk verricht en gaan we in 2020 verder oppakken en uitvoeren.

Maatregel:

n.v.t.

Prestaties voorgaande jaren

Voortgang

%

Geld

4.1

Economie

Economie

Opstellen/actualiseren standplaatsenbeleid. Mogelijkheden/wenselijkheid toegestane branches per locatie onderzoeken en daarnaast het heroverwegen van het aantal standplaatslocaties.

0%

We evalueren in 2018 de nota Economisch beleid 2013-2020.

100%

4.1

Economie

Economie

Prestatie

Opstellen/actualiseren standplaatsenbeleid. Mogelijkheden/wenselijkheid toegestane branches per locatie onderzoeken en daarnaast het heroverwegen van het aantal standplaatslocaties.

Toelichting:

Wegens het prioriteren van werkzaamheden is het onderzoek niet uitgevoerd in 2019. We gaan dit onderzoek nu uitvoeren in 2020.

Maatregel:

n.v.t.

ga terug