Incidentele baten en lasten

 

nr


omschrijving

Begroot (na wijzigingen)

Werkelijk

Saldo

LASTEN

Programma 1

1

Medewerkersonderzoek tlv reserve

15.000

7.946

7.054

2

Algemene kosten

10.000

10.000

0

3

Communicatiebeleid

15.000

8.923

6.077

4

Actualisatie missie en visie

50.000

52.395

-2.395

5

Actualisatie voorziening (gewezen) wethouders

0

335.421

-335.421

Programma 3

6

Vechtdalverbindingen N340/N377

30.000

13.480

16.520

7

Actualisatie groenstructuurplan

15.000

18.855

-3.855

8

Lasten snippergroen incl  storting in reserve

40.000

178.192

-138.192

Programma 4

9

Voorziening grondexploitaties bedrijventerreinen tlv reserve

0

26.822

-26.822

Programma 5

10

Subsidie Heidepark

5.000

5.000

0

11

DNA van Dalfsen

161.380

43.462

117.918

12

Afwaardering pand  en installatie Rabobank/De Spil tlv reserve

0

700.000

-700.000

Programma 7

13

Transfromatie MO tlv reserve

184.000

140.072

43.928

Programma 8

14

Omgevingsdienst

64.000

64.000

0

15

Energie neutraal renoveren

50.000

45.336

4.664

16

Verduurzaming gebouwen

15.000

14.285

715

Programma 9

17

Omgevingswet advies

148.506

118.971

29.535

18

Gebiedsontwikkeling

33.000

20.293

12.707

19

Woonvisie

25.000

22.000

3.000

20

Voorziening grondexploitaties (incl. MVA gronden) woningbouw tlv reserve

0

448.258

-448.258

TOTAAL LASTEN

860.886

2.273.711

-1.412.825

nr.

omschrijving

Begroot (na wijzigingen)

Werkelijk

Saldo

BATEN

Programma 1

1

Medewerkersonderzoek tlv reserve

15.000

7.946

7.054

21

Verkoop grond (niet zijnde grondexploitaite)

220.000

-220.000

22

Vrijval algemene reserve vaste buffer

1.500.000

-1.500.000

Programma 3

8

Extra lasten tbv verkoop snippergroen tlv reserve

0

133.121

-133.121

Programma 4

9

(Tussentijdse) Winstnames grondexploitaties bedrijventerreinen tgv reserve tlv reserve

0

841.000

-841.000

Programma 5

11

DNA van Dalfsen

161.380

43.362

118.018

12

Afwaardering pand  en installatie Rabobank/De Spil tlv reserve

0

700.000

-700.000

Programma 7

13

Transformatie MO

154.000

110.583

43.417

23

Vrijval beschermd wonen

0

368.000

-368.000

Programma 8

15

Energie neutraal renoveren

50.000

45.336

4.664

20

(Tussentijdse) Winstnames grondexploitaties (incl. MVA gronden) woningbouw tgv reserve

0

2.110.455

-2.110.455

TOTAAL BATEN

380.380

6.079.803

-5.699.423

De notitie structurele en incidentele baten en lasten (uitgaande van het Besluit Begroten en Verantwoorden) is met ingang van 2019 van toepassing. Hierin zijn nadere richtlijnen gegeven welke posten als incidenteel moeten worden aangemerkt. In deze jaarrekening zijn deze richtlijnen toegepast waardoor minder posten als incidenteel worden gezien.
De opgenomen incidentele baten in de tabel hebben merendeels een directe relatie met genoemde  incidentele lasten. In dat geval is de nummering  bij zowel de lasten als de baten hetzelfde.
Hieronder volgt een toelichting op de posten groter dan € 25.000 op volgorde van nummering, te starten met de incidentele lasten. Waar mogelijk is de toelichting op baten en lasten gecombineerd.

4. Missie en Visie
De nieuwe toekomstvisie is in maart 2020 in de gemeenteraad behandeld. Er heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden waarbij nauw is samengewerkt met de Omgevingsvisie op grond van de Omgevingswet.

5. Voorziening (gewezen) wethouders
De voorzieningen APPA pensioenvoorziening (gewezen) wethouders moet worden verhoogd met € 809.000. Voor een deel is die toevoeging veroorzaakt door het op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inbrengen van pensioenrechten.

8. Snippergroen
Het betreft een eenmalig substantiële grondruil in het kader van het project Snippergroen met Woonstichting Vechthorst. Dit betreft zowel aan- als verkopen van grondstroken.

9. Grondexploitaties bedrijventerrein
De resultaten op de grondexploitaties worden aangemerkt als incidenteel. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitaties.

11. DNA Dalfsen
In 2019 heeft het project DNA van Dalfsen een vervolg gekregen. Acties zijn onder andere het koppelen van collecties aan verhalen en het realiseren van verbeeldingen in de 5 kernen. De verbeelding in Dalfsen (de Zomp) is in 2019 gerealiseerd.

12. Afwaardering vastgoed De Spil
Bij het realiseren van De Spil is het voormalige bankgebouw ter plaatse buiten gebruik gesteld en waar nodig gesloopt. De boekwaarde is daarom eenmalig afgewaardeerd. Deze afwaardering is eenmalig gedekt uit de daartoe beschikbare bestemmingsreserve die vervolgens kan worden opgeheven.

13. Transformatie Maatschappelijke Ondersteuning
In 2019 was een eenmalig budget beschikbaar voor de transformatie in het sociale domein, met name voor de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning. Een deel van het budget dat beschikbaar was voor de uitvoering van het transformatiebeleid is niet besteed in 2019. Dit budget wordt overgeheveld naar 2020 en in 2020 ingezet voor de nadere uitvoering van het transformatiebeleid

14. Omgevingsdienst
Het betreft het eenmalige frictiebudget 2019 voor de inrichting van de Omgevingsdienst.

15. Energie neutraal renoveren
Samen met de Vechtdalgemeenten loopt het project Energieneutraal Renoveren. Dalfsen is penvoerder. Gezien het projectmatige karakter betreft het incidentele uitgaven.

17. Implementatie Omgevingswet
Het programmaplan Omgevingswet betreft de eenmalige invoeringskosten van de Omgevingswet.

20. Grondexploitaties woningbouw
De resultaten op de grondexploitaties worden aangemerkt als incidenteel. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitaties.

21. Verkoop grond (niet zijnde grondexploitatie)
Het betreft een extra grondverkoop die ten gunste van de exploitatie komt..

22. Vrijval algemene reserve vaste buffer
Door de geactualiseerde risicobeoordeling en de daarop aangepaste berekening van het benodigde  weerstandsvermogen dat lager kan worden vastgesteld, kan € 1,5 mln. van het weerstandsvermogen van de balans vrijvallen ten gunste van de exploitatie.

23. Vrijval beschermd wonen en maatschappelijke opvang         
Er zijn in 2019 extra financiële middelen ontvangen vanuit centrumgemeente Zwolle vanwege de vrijval van middelen vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang.