7 Verbonden partijen

Algemeen

Op grond van artikel 9, lid 2f van het BBV dient de programmabegroting een paragraaf Verbonden Partijen te bevatten. Volgens artikel 15 BBV bevat deze paragraaf ten minste:

 • De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen
  in de begroting;
 • De beleidsvoornemens over verbonden partijen;
 • De lijst van verbonden partijen.

Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het BBV en is als volgt gedefinieerd:

"Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarbij de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft".

Van een financieel belang is sprake als aan de verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van een bestuurlijk belang is sprake bij zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.  

In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de verbonden partijen. De verbonden partijen worden in deze paragraaf opgesplitst in:

 • Publiekrechtelijke verbonden partijen
 • Privaatrechtelijke verbonden partijen
  • Coöperaties/vennootschappen
  • Stichtingen/verenigingen
  • Overige

Gelet op het feit dat de raad op 21 maart 2016 de Kadernota Verbonden Partijen heeft vastgesteld, beperkt deze paragraaf zich tot het geven van een totaalbeeld van de verbonden partijen en de financiële aspecten ervan. In deze Kadernota zijn o.a. de volgende afspraken gemaakt:

 • evaluatie verbonden partijen aan het einde van iedere raadsperiode;
 • opstellen visies aan begin raadsperiode voor specifiek de publiekrechtelijke verbonden partijen GGD en Veiligheidsregio en
 • mandateren indienen zienswijze procedure rond begroting en begrotingswijzigingen van de verbonden partijen door de raad aan het college.

In 2019 is één evaluatienota van een verbonden partij in de raad geweest. Dit was de evaluatienota van GBLT in november, die voor kennisgeving is aangenomen.  
De Kadernota Verbonden Partijen wordt in 2020 geëvalueerd.