9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2019

Begroting 2019

Rekening

Saldo

2018

Primitief

Na wijzigingen

2019

2019

Lasten

-8.520

-7.746

-7.976

-10.001

-2.025

Baten

7.888

6.681

6.730

10.772

4.043

Saldo van lasten en baten

-632

-1.064

-1.246

771

2.017

Stortingen in reserves

-800

0

0

-2.024

-2.024

Onttrekkingen aan reserves

323

58

75

393

319

Resultaat

-1.109

-1.007

-1.171

-859

312

ga terug