4 Economische zaken

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2019

Begroting 2019

Rekening

Saldo

2018

Primitief

Na wijzigingen

2019

2019

Lasten

-1.299

-1.001

-954

-7.011

-6.057

Baten

1.497

823

823

7.676

6.852

Saldo van lasten en baten

197

-178

-131

664

795

Stortingen in reserves

-263

0

0

-840

-840

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

27

27

Resultaat

-66

-178

-131

-149

-18

ga terug