3 Beheer openbare ruimte

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2019

Begroting 2019

Rekening

Saldo

2018

Primitief

Na wijzigingen

2019

2019

Lasten

-5.092

-5.412

-5.329

-5.331

-2

Baten

476

178

259

377

117

Saldo van lasten en baten

-4.616

-5.233

-5.070

-4.955

115

Stortingen in reserves

-268

-20

-40

-178

-138

Onttrekkingen aan reserves

314

355

246

345

99

Resultaat

-4.570

-4.898

-4.864

-4.788

76

ga terug