2 Openbare orde en veiligheid

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Rekening

Begroting 2019

Begroting 2019

Rekening

Saldo

2018

Primitief

Na wijzigingen

2019

2019

Lasten

-2.160

-2.221

-2.253

-2.258

-5

Baten

92

78

159

158

-1

Saldo van lasten en baten

-2.068

-2.143

-2.094

-2.100

-7

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

17

0

35

35

0

Resultaat

-2.051

-2.143

-2.059

-2.066

-7

ga terug