9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Indicatoren

Indicator

Bron

Nulmeting

Begroot 2019

Stand december 2019

Voortgang implementatie Omgevingswet

Eigen gegevens

2016

50%

50%

Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen*

Eigen gegevens

100%

100%

100%

*Per 2021 zijn alle bestemmingsplannen van rechtswege het omgevingsplan.

Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied)

Eigen gegevens

2 (2013)

2

2

Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreëren

Vechtdal beleving onderzoek, 2-jaarlijks

93% (2017)

93%

93%

Provincie voert deze onderzoeken niet meer uit. Indicator vervallen.

Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (rapportcijfer)

Vechtdal beleving onderzoek, 2-jaarlijks

8,3 (2017)

8,3

8,3

Provincie voert deze onderzoeken niet meer uit. Indicator vervallen.

Uitbreiden van het aantal streekeigen waardevolle landschapselementen

LOP Landschap Overijssel

52,3 ha (2013)

68 ha

68 ha

Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie

CBS / Eigen gegevens

211 (2018)

100

167

Aantal nieuwe startersleningen

Eigen gegevens

10 (2017)

7

6

ga terug