Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Bedragen x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil Begroting

Primitief

(Na wijzigingen)

(Na wijz.) - Realisatie

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Exclusief overhead

-3.943

42.278

38.335

-3.624

43.198

39.574

-4.602

43.961

39.359

-978

763

-216

Overhead

-7.635

279

-7.355

-8.387

262

-8.124

-7.988

375

-7.613

399

112

511

Openbare orde en veiligheid

-2.221

78

-2.143

-2.253

159

-2.094

-2.258

158

-2.100

-5

-1

-7

Beheer openbare ruimte

-5.412

178

-5.233

-5.329

259

-5.070

-5.331

377

-4.955

-2

117

115

Economische zaken

-1.001

823

-178

-954

823

-131

-7.011

7.676

664

-6.057

6.852

795

Onderwijs en vrije tijd

-5.326

570

-4.756

-6.456

626

-5.830

-6.611

892

-5.719

-155

266

111

Inkomensondersteuning

-5.329

3.665

-1.665

-6.005

3.758

-2.247

-6.136

3.582

-2.555

-131

-177

-308

Sociaal domein

-18.422

535

-17.887

-19.988

1.050

-18.938

-21.263

1.392

-19.871

-1.275

342

-933

Duurzaamheid en milieu

-4.691

4.444

-247

-5.273

4.792

-481

-5.155

4.704

-450

118

-88

31

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-7.746

6.681

-1.064

-7.976

6.730

-1.246

-10.001

10.772

771

-2.025

4.043

2.017

Saldo van baten en lasten

-61.725

59.532

-2.193

-66.244

61.658

-4.586

-76.356

73.888

-2.468

-10.112

12.230

2.118

Stortingen in reserves

-20

0

-20

-126

0

-126

-3.396

0

-3.396

-3.270

0

-3.270

Onttrekkingen aan reserves

0

1.980

1.980

0

4.141

4.141

0

5.816

5.816

0

1.674

1.674

Resultaat

-61.745

61.511

-233

-66.370

65.799

-571

-79.752

79.703

-49

-13.382

13.904

522

*De gerealiseerde lasten van overhead zijn apart verantwoord in het overzicht van baten en lasten in programma Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen conform de richtlijnen van de Commissie BBV.