Balans per 31 december 2019

 

ACTIVA

Ultimo 2019

Ultimo2018

Vaste activa

Immateriële vaste activa

            495.000

         163.000

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

           495.000

       163.000

Materiële vaste activa

       51.748.000

    47.171.000

- Investeringen met een economisch nut

      45.107.000

  42.212.000

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

           334.000

       356.000

- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

        6.307.000

    4.603.000

Financiële vaste activa

         5.336.000

      6.595.000

- Kapitaalverstrekkingen aan:

   - Deelnemingen

           142.000

       142.000

   - Gemeenschappelijke regelingen

                       -

                   -

- Leningen aan:

   - Woningbouwcorporaties

        1.997.000

    2.396.000

   - Deelnemingen

           933.000

    1.237.000

   - Openbare lichamen

                       -

                   -

- Overige langlopende leningen u/g

        2.264.000

    2.820.000

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa

     57.579.000

 53.929.000

Vlottende activa

Voorraden

       14.127.000

    22.359.000

- Grond- en hulpstoffen:

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

      14.127.000

  22.359.000

- Gereed product en handelsgoederen

                       -

                   -

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

         6.336.000

      7.381.000

- Vorderingen op openbare lichamen

           446.000

    4.150.000

- Uitzettingen in de Rijks schatkist

           603.000

    1.099.000

- Overige vorderingen

        5.287.000

    2.132.000

Liquide middelen

            136.000

         260.000

- Kassaldi

                       -

                   -

- Bank- en girosaldi

           136.000

       260.000

Overlopende activa

         5.973.000

      2.587.000

Totaal vlottende activa

     26.572.000

 32.587.000

Verliescompensatie vpb

                        -

      1.025.000

PASSIVA

Ultimo 2019

Ultimo 2018

Vaste passiva

Eigen vermogen

       44.250.000

    46.719.000

-Algemene reserves

      11.663.000

  12.474.000

-Bestemmingsreserves

   -overige bestemmingsreserves

      32.636.000

  34.748.000

-Nog te bestemmen resultaat

            -49.000

      -503.000

Voorzieningen

       10.263.000

      8.763.000

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één
jaar of langer

       17.732.000

    19.127.000

-Onderhandse leningen van:

   -binnenlandse banken en overige financiële instellingen

      17.732.000

  19.127.000

Totaal vaste passiva

     72.245.000

 74.609.000

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar

         7.169.000

      7.590.000

- Kasgeldlening

        5.000.000

    5.000.000

- Bank- en girosaldi

                       -

                   -

- Overige schulden

        2.169.000

    2.590.000

Overlopende passiva

         4.737.000

      4.317.000

Totaal vlottende passiva

     11.906.000

 11.907.000

Totaal-generaal

     84.151.000

 86.516.000

Waarborgen en garanties

       56.286.000

    62.165.000